DRI: Značajne nepravilnosti u budžetu NP za 2016. godinu

Sreda , 2018-01-10 | 13:40:39

Državna revizorska institucija (DRI) otkrila je u završnom računu budžeta Novog Pazara za 2016. godinu “značajne nepravilnosti koje predstavljaju specifične rizike” navedeno je u izveštaju o reviziji ovog dokumenta i poslovanja lokalne samouprave.


U tom izveštaju, u koji je radio Sto plus imao uvid, navodi se da je Grad avansno isplatio 77,6 miliona dinara za izvedene radove, pružene usluge ili kupljena dobra, a da nije imao valjane dokaze da su radovi izvedeni, usluge pružene ili dobra isporučena.

Takođe, pojedine ustanove su vršile plaćanja za pružene usluge i izvedene radove, a da uopšte nisu sprovele postupak javne nabavke, niti su sa tim firmama zaključile ugovore.

Pored toga, lokalna samouprava, pojedina javna preduzeća i ustanove su nepravilno obračunavali koeficijente za plate, minuli i prekovremeni rad zbog čega je isplaćeno više novca nego što je zakonom bilo dozvoljeno.

Gradska uprava nije vršila kontrolu kako su trošena sredstva dodeljivana na javnim konkursima, niti je tražila povraćaj tog novca koji je, kako je državni revizor otkrio, nenamenski potrošen.

Revizor je utvrdio i da je lokalna samouprava budžetski suficit iskazala za 7,8 miliona dinara manje nego što je stvarno utvrđeno, dok je saldo gotovine u blagajni iskazan manje za 16,5 miliona dinara.

Za isti iznos je u računovodstvenim knjigama prikazano manje novca nego što ih ima na računu Trezora.

Lokalna samouprava u završnom računu budžeta za 2016. godinu nije prikazala obaveze od najmanje 181,9 miliona dinara, dok je imovina u aktivi nepravilno uvećana za 145 miliona dinara, a kapital i obaveze u pasivi za 131,7 miliona dinara.

Grad nije evidentirao sve objekte nad kojima ima pravo svojine, ali je ubeležio zemljište vredno 10,7 miliona dinara čiji nije vlasnik i prihod od 37 miliona dinara na ime prodatih stanova koji nisu u javnoj svojini lokalne samouprave.

U gradskim knjigama nije evidentirano učešće grada u kapitalu javnih preduzeća vrednosti najmanje 164,8 miliona dinara, a informacije o udelu grada u kapitalu tih preduzeća se razlikuju u knjigama lokalne samouprave i Agencije za privredne registre.

Detaljnije analize nepravilnosti koje je DRI uočila u trošenju sredstava lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova naš radio će objavljivati narednih dana.

N. Kočović


 

Napiši komentar: